بیشتر بدانی

درس اول

پیدایش: خدا جهان را می آفریند.

کتاب پیدایش ۱: ۱-۲۷

قدم اول: داستان را بخوانید.

متن ذیل را بخوانید و یا بشنوید.

1در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید.

2زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد.

3خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد.

4خدا دید که روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی جدا کرد.

5خدا روشنی را روز و تاریکی را شب نام گذاشت. شب گذشت و صبح شد. این بود روز اول.

6خدا فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.»

7خدا فضا را ساخت و آب های زیر فضا را از آب های بالای فضا جدا کرد.

8خدا فضا را آسمان نامید. شب گذشت و صبح شد. این بود روز دوم.

9خدا فرمود: «آب های زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکه ظاهر گردد» و چنان شد.

10خدا خشکه را زمین نامید و آبها را که در یک جا جمع شده بودند بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام شده بود نیکوست.

11سپس خدا فرمود: «زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی که غلات و حبوبات بیاورند و نباتاتی که میوه بار آورند» و چنین شد.

12پس زمین همه نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه بوجود آمده بود نیکوست.

13شب گذشت و صبح شد. این بود روز سوم.

14بعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی در آسمان بوجود آیند تا روز را از شب جدا کنند و روز ها، سال ها، آیات و زمان ها را نشان دهند.

15آن ها در آسمان بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و چنین شد.

16پس از آن، خدا دو جسم نورانی بزرگتر ساخت، یکی آفتاب برای سلطنت در روز و یکی ماهتاب برای سلطنت در شب. همچنین ستارگان را ساخت.

17آن ها را در آسمان قرار داد تا بر زمین روشنی دهند

18و بر روز و شب سلطنت نمایند و روشنی را از تاریکی جدا کنند. خدا دید که نیکوست.

19شب گذشت و صبح شد. این بود روز چهارم.

20پس از آن خدا فرمود: «آبها از انواع حیوانات و آسمان از انواع پرندگان پُر شوند.»

21پس خدا جانداران بزرگ بحری و همۀ حیواناتی که در آب زندگی می کنند و تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که آنچه کرده بود نیکوست.

22و همۀ آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید و آب های بحر را پُر سازید و پرندگان در زمین زیاد شوند.»

23شب گذشت و صبح شد. این بود روز پنجم.

24بعد از آن خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات بوجود آوَرَد، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک» و چنین شد.

25پس خدا همۀ آن ها را ساخت و دید که آنچه انجام داده بود نیکوست.

26پس از آن خدا فرمود: «حالا انسان را می سازیم. آن ها به صورت ما و به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت کنند.»

27پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید.

قدم دوم: داستان را به زبان خود بازگو کنید.

فرصت بدهید تا هر شخص داستان را به زبان خود بازگو نماید. بعد دیگران قسمت های را که به خاطر دارند، میتوانند اضافه کنند. اگر نیاز باشد، به آن دوباره گوش دهید یا آنرا بخوانید. سپس اجازه دهید که شخصی دیگر داستان را بازگو نماید. زمانیکه شما تنها هستید، داستان را به طور بلند به زبان خود بازگو کنید یا آنرا بنویسید. اگر در حفظ کردن آن مشکل دارید، آنرا دوباره بخوانید یا آنرا بشنوید.

قدم سوم: موضوع داستان را درک کنید.


Get it on Google Play
Download on the App Store

Get Discovery Bible Studies on your phone

Discover copyright ©2015-2019 discoverapp.org

Dari verses taken from the Today’s Dari Version published in 2008. Copyright United Bible Society, ©2008. Used by permission. All rights reserved. Delivered in partnership with AfghanBibles.org and Hope4Afghans.com